วันนี่วันที่ 5 ตุลาคม 2549

        สืบเนื่องจากการประชุมสำนักงานเลขานุการฯ เมื่อครั้งที่แล้ว

ที่ทางคณะกำหนดให้บุคลากรสายบริการสมัครเพื่อเป็นสมาชิก Blog

ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ