สิ่งที่คาดหวัง :    ช่วยทำให้การทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานที่ทำงานน่าทำงาน  และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น น่าทำงานมากขึ้น
ได้อะไรเกินคาดหวัง :   ได้เห็นการช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส  ของแต่ละหน่วยงาน
ได้อะไรน้อยกว่าความคาดหวัง :   ไม่มี
ขอเสนอแนะ  :  น่าจะจัดงานนี้ในช่วงปิดภาคเรียน เพราะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มที่ไม่ติดการเรียนการสอน