ตามมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถาบัน/กลุ่มสาขาและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบายวัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คำจำกัดความกรรมการสภาสถาบัน/กลุ่มสาขา หมายถึง กรรมการประจำคณะ บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2549 แล้ว งานนโยบายและแผน จึงจัดทำสรุปสถิติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป

สริตา
5 ต.ค.49

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553