(ร่าง)จดหมาย ชวนราชบัณฑิต ขึ้นแท็บเล็ตสอนเด็ก ฟรี

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำหรับ การเรียน การสอน การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง มาตรฐานของชาติคือ พจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ฉะนั้น เด็กนักเรียน ครู และ ประชาชน ควรมีพจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ไว้ใชัทุกที่ทุกเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าไร

I spent a few days drafting and typing this letter. I want to ask for a permission to distribute the Royal Institute's Thai Dictionary to all Thai students and people. Thai is the National Language of Thailand, Thai language belongs to people. People can use Thai words -- freely. But I do have ask for permission to use the meaning of words. The particular meanings of words are work of the Royal Institute which by their charter aim to :

อำนาจหน้าที่

ราช บัณฑิตยสถาน เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้

  1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
  2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
  6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้เปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
  7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

ราช บัณฑิตยสถานมีหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย และนำเสนอผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานราชการและประชาชน ทั้งนี้ยังมีหน้าที่สำคัญ คือ การจัดทำ พจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธานธรรมชาติวิทยา การบัญญัติศัพท์วิชาการ และงานวิชาการอื่น ๆ

My request is not outside the Royal Institute's mission and authority. So, it is a reasonable request. I now ask for help to 'polish' this request from Gotoknowers -- yes, you!

ถึง นางสาววรรณทนา ปิติเขตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เสนอ
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล
ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทย
ดร.ชลธิชา สุดมุข
กรรมการและเลขานุการ
และเสนอ
เรียน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาววีณา อัครธรรม
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก)
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

เรื่อง ขออนุญาต ใช้ พจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ในการจัดทำ แอพพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ต ให้นักเรียนทั่วประเทศไทย ได้ใช้กระตุ้นเร้าและอำนวย การเรียน ภาษาไทยที่ถูกต้อง

สิ่งแนบมาด้วย ก) ภาพ ๒ ภาพ แสดงตัวอย่างแอพพลิเคชัน บน Ubuntu ๒ แบบ
ข) ตัวอย่าง อภิธานภาษาไทย (511c8159b2b5.txt) ที่ดาวน์โลดมาจาก www.OTPCappcon.com


ดังที่ทราบแล้วว่า สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ - www.obec.go.th) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ตามโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) ให้แก่โรงเรียน และจัดประกวดแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน การสอน และ สร้างองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ ผ่านระบบคลังสื่อ Edustore และ เว็บไซต์ www.OTPCappcon.com การประกวดนี้หมดกำหนดไปเมื่อวันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังไม่ได้ประกาศผล แต่การสุ่มตัวอย่าง และสำรวจ กระดานสนทนา ใน www.optc.in.th และ www.OTPCappcon.com แสดงให้เห็นว่า ควรมีการแนบอิงมาตรฐาน เพื่อให้ประเมินผลและคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น สำหรับ การเรียน การสอน การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง มาตรฐานของชาติคือ พจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฉะนั้น เด็กนักเรียน ครู และ ประชาชน ควรมีพจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ไว้ใชัทุกที่ทุกเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าไร

การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นแอพพลิเคชัน สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์ ในโครงการ otpc จะเป็นการใช้โอกาส แจกจ่าย พจนานุกรมภาษาไทยมาตรฐาน เสริมสร้างการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ที่มีผลรับสูงและค่าใช้จ่ายน้อย

ผู้ร่วมโครงการชวนราชบัณฑิตขึ้นแท็บเล็ตสอนเด็ก ได้ทดลองสร้างพจนานุกรมภาษาไทย สำหรับแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์แล้ว ๓ รูปแบบ

๑) แบบ database เพื่อใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติม คำไทยและความหมาย และ เป็นฐานข้อมูล ในการจัดทำแอพพลิเคชัน สำหรับผู้ใข้ทั่วไป เช่นแอพพลิเคชันข้างล่าง

๒) แบบ html แอพพลิเคชัน (ตามอย่าง พจนานุกรมภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)

๓) แบบ Stardict dictionary data (ตามอย่าง NECTEC's Lexitron Stardict Dictionaries - Thai-Ebglish และ English-Thai) สำหรับใช้กับ ฟรีแอพพลิเคชัน เช่น ColorDict หรือ Goldendict

การทดลองใช้แอพพลิเคชัน ทั้ง ๓ แบบ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่เห็นผลแล้วว่า แบบ html ใช้เวลาไม่มากนักในการจัดทำ และ แบบ Stardict Dictionary ใช้ร่วมกับ NECTEC's Lexitron Stardict Dictionaries ได้ และ ช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในเวลาเดียวกัน (ดูภาพ ๒ ที่แนบมาด้วย)

รายละเอียด และตัวอย่างแอพพลิเคชัน ทั้ง ๓ แบบ มีพร้อมที่จะนำเสนอ ตามแต่ความสนใจ โครงการชวนราชบัณฑิตขึ้นแท็บเล็ตสอนเด็กนี้ เป็นการร่วมมือของประชาชนเพื่อประชาชน อยู่ระหว่างการก่อตั้งเป็นทางการ

เรียนเสนอมา เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชากรไทย โปรดพิจารณา อนุญาตให้ เด็กไทย คนไทยทุกคน มีโอกาสใช้ มาตรฐานภาษาไทยของชาติ

ด้วยความนับถือ

_ __
(งาม ใจแก้ว)
ประชาชน ผู้ร่วมโครงการชวนราชบัณฑิตขึ้นแท็บเล็ตสอนเด็ก

I value and appreciate your comments, suggestions and any relevant information. Please help. Together we can do this for Thailand's next generations.

NB. The list of recievers need more work. At the moment, I have problems getting a complete list and their email addresses.

See Also:

อยากชวนราชบัณฑิต ๆ ขึ้นแทบเลต สอนเด็ก http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/533209
อยากชวนราชบัณฑิต ๆ ขึ้นแทบเลต สอนเด็ก ทำอย่างไรดี? http://www.gotoknow.org/questions/16323
พจนานุกรมไทย ใน otpc แทปเลท ป..๑/ม. ๑ อยู่ไหนหนอ? http://www.gotoknow.org/questions/16322

Figure 1, พจนานุกรมภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน on Firefox/Ubuntu 12,10

Figure 2. พจนานุกรมภาษาไทยราชบัณฑิตยสถาน and Lexitron Thai-English together.

อภิธานศัพท์หมวดวิชาคณิตศาสตร์
http://www.otpcappcon.com/objectsbank/
1. จำนวนนับ (counting number) จำนวนซึ่งเป็นที่รู้จักและได้นำมาใช้เพื่อแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้แก่ 1,2,3,...
2. ตัวประกอบ (factor) จำนวนนับที่หารจำนวนนับลงตัว
3. จำนวนเฉพาะ (prime number) จำนวนที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว
4. ตัวประกอบเฉพาะ (prime factor) ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ
5. จำนวนเต็ม (integer) จำนวนที่เรารู้จักเป็นครั้งแรกคือจำนวนนับ ได้แก่ 1,2,3,…
6. สมบัติการสลับที่ (commutative property) จำนวนเต็มสองจำนวนบวกหรือคูณกัน เราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกหรือตัวคูณได้โดยที่ผลลัพธ์ยังคงเท่ากัน
7. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (associative property) จำนวนเต็มสามจำนวนบวกหรือคูณกัน เราสามารถบวกหรือคูณจำนวนเต็มคู่แรกหรือคู่หลังก่อนได้ โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากัน
8. จำนวนตรงข้าม (inverse number for addition) จำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของ 0 และอยู่ห่างจาก 0 เป็นระยะเท่ากัน
9. จุด (point) สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงตำแหน่งของสถานที่
10. ส่วนของเส้นตรง(line segment) ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด
11. รังสี (ray) ส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียว
12. มุม (angle) รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน


Figure 3. ตัวอย่าง อภิธานภาษาไทย (511c8159b2b5.txt) ที่ดาวน์โลดมาจาก www.OTPCappcon.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

...,.., "ดีนะคะ" เกิดคุณต่าต่อเด็กค่ะ ...... ขอบคุณค่ะ

ฉะนั้น เด็กนักเรียน ครู และ ประชาชน ควรมีพจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ไว้ใชัทุกที่ทุกเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าไร

  • สนับสนุน ต่ะ
  • ถ้ามีไ้ด้อย่างนี้ เด็ก ๆ น่าจะใช้่ภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
  • ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

Thanks Dr Ple Ico48  You and I agree. Will the Royal Institute agree too?

Thanks อิงจันทร์ Ico48  You can see that empty tablets are just that "computers without any brain". We need to equip our children with the bast brain we have. No, not mine ;-) Maybe Royal Institute's ;-)

เขียนเมื่อ 

อย่าลืมว่าเป็น ระบบราชการไทยนะคะ...หลายคนมีความตั้งใจดี คิดดี...แต่ต้องล้มเลิกความคิด...เพราะระบบราชการไทยใหญ่เทอะทะมากๆ...ล้ำเส้นกันไม่ได้...ผิดกฎระเบียบราชการโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ...และอีกอย่างต้องรู้ที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งแท็บเล็ตด้วยว่า...ได้มาอย่างไร...จากที่ไหน?...เพื่ออะไรนะคะ...เมืองไทยระบบทุนนิยมเต็มร้อย...คิดได้...ถ้าเราสามารถทำเองได้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

Thank you ดร. พจนา แย้มนัยนา Ico48

It is rather sad when one grows so BIG that one can no longer move quick enough to respond to change. I do believe in growing but just enough to be able to achieve good deeds. Any excess fat is just extra weight that slows one down.

Anyway, I am stick my neck out. You can walk with me or kick me off the path. Your free choice ;-)

เขียนเมื่อ 

Oops! I meant to type 'I am sticking my neck out." but I didn't.

I need a friend to help me watch where I am going. ;-)

on time
IP: xxx.120.47.231
เขียนเมื่อ 

สำหรับ การเรียน การสอน การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง มาตรฐานของชาติคือ พจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ฉะนั้น เด็กนักเรียน ครู และ ประชาชน ควรมีพจนานุกรมภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ไว้ใชัทุกที่ทุกเวลา อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าไร

ดิฉันดีใจ ที่มีหลายๆ ท่านเริ่มออกมาพูดเรื่องการเรียน การสอน การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของชาติ

ดังเช่นบันทึกนี้  ขอบคุณท่าน sr  ค่ะ  และ

 

วันนี้ ก็พบข่าวนี้ ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 00:00

 

วันก่อน  ดิฉันก็ได้ไปใส่ความเห็นในบันทึกที่ดิฉันเห็นว่า เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตามนี้ค่ะ

หลักสูตรใดๆ ในโลกนี้  เบื้องต้น ล้วนเกื้อประโยชน์ให้ผู้ที่อ่านออกเขียนได้มากกว่า
ในยุึคเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว พูดได้อย่างเดียว  กลายเป็นเรื่องสื่อสารไม่ถนัด
จับประเด็นให้มีการสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้  ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมก่อน

โลกกว้างนะคะเขียนเมื่อ 

Thanks "on time". We work on a different arena of Thai Language. As you can see I am working on Thai using English and some programming languages. Being multi-lingual has many advantages ;-)