สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ที่ตั้งและขนาด

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับ อำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร  ประมาณ  10  กิโลเมตร  บนถนนพิบูล - บุณฑริก  อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  55  กิโลเมตร               

    เนื้อที่                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100.80  ตารางกิโลเมตร ( 60,435 ไร่

  อาณาเขต           องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้           ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ตำบลกุดชมภู, ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร      ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง, ตำบลอ่างศิลา และตำบลหนองบัวฮี                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ตำบลฝางคำ และตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวฮี, ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลไร่ใต้                 

    ลักษณะภูมิประเทศ                 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถปลูกพืช  และทำนาได้อีกยังมีคลองชลประทานสายใหญ่ไหลผ่านตลอดปี ตำบลดอนจิก  จึงมีการทำนาปรัง และปลูกพืชสวนกันเป็นจำนวนมาก

เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต . เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  23  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก นายสีหา        เชิดชู ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี่ นายพยอม  เลี่ยมทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ นายอำพร  กอแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านบุ่งคำ นายเพิลจิตร  บุญคูณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านนาดี นายสุธรรมวิจิตร  แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลำดวน นายประกาย  ธรรมพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม นายใบ  เส้นเกษ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี นายผุย   พุ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง นายชาลี    กาขาว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง นายอาทิตย์  มาลาสาย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด นายสวัสดิ์  พุ่มจันทร์ กำนัน
หมู่ที่ 12 บ้านแสง นายคำภา  พรมดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่ นายสมศักดิ์  ปรองดอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก นายคำ  บุตรน้อย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด นายลุน  ละดาดก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ นายพิชัย  สุพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี นายยุ่น  ขุนทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม นายอุดม  พันธ์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน นายสมยงค์  กำยาน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ นายสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข นายอ้วน  คูณตุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข นายสุนทร  พวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา นายรอด  แก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้                        ประชากรในเขต อบต.ดอนจิก ประกอบอาชีพหลายอาชีพ  เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ                หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่  ดังนี้   ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง   ปั๊มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 16 แห่ง   โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 80 แห่ง  ร้านค้าขายของชำ จำนวน 103 แห่ง  โรงจัดทำเฟอร์นิเจอร์  จำนวน 1 แห่ง   โรงเลื่อย จำนวน 2  แห่ง