แม้ชีวิตได้ผ่านกาลเวลามาซักพักหนึ่งได้แล้ว

แม้เมล็ดพันธุ์ที่ร่วมกันสร้าง เกิดเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ต้นไม้ ชนิดนั้น เป็นต้นไม้ที่ชื่อว่า "ต้นไม้แห่งความรัก"

ช่วงชีวิตของคนหนึ่งคน การที่ได้ปลูกต้นไม้แห่งความรัก

กับใครคนใด คนหนึ่ง คงอาจมีความหมายหลากหลายกันไป

แต่สำหรับผม แล้ว ต้นไม้ ชนิดนี้คงจะเจริญเติบโต

ไปในอนาคต เพราะสองเราจะร่วมกันให้ความรัก

และเอาใจใส่ ดูแล ต้นไม้นี้ เพื่อจะได้เป็นร่มเงา กับคนทั่วไป

คงไม่สิ่งใดจะมีค่าไปกว่า การได้แผ่ ความรักสู่คนทุกผู้

จากคนที่มีความรักที่แท้จริง ที่ได้ร่วมกันเอาใจใส่ดูแลต้นไม้

ชนิดนี้ให้เติบโต จนอิ่มและพร้อมที่จะให้

ด้วยรักและผูกพันธ์ที่ยากเกินจะเข้าใจ

ด้วยรักและเข้าใจ ที่ยากเกินบุคคลอื่น จะซึ้งแก่ใจ

ด้วยรักและสายใย แห่งความรู้สึก ว่า เรามีกันและกัน

จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่าง ๆ

คงจะไม่มีสิ่งใดแล้วที่ผมต้องการ