ผมได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเสื้อสามารถ 5 ส. ที่อาจารย์วิบูลย์ได้กรุณานำมาให้ผมที่คณะสหเวชศาสตร์ นั้น

  กิจกรรม Big Cleaning Day ปีนี้จึงมีรางวัลพิเศษขึ้นอีก 1 รางวัล คือ รางวัลเสื้อสามารถ 5 ส. ซึ่งพิจารณาจากผู้ที่นำกระดาษหน้าเดียวมาฝากกับธนาคาร 5 ส.มากที่สุด เพื่อที่ทางคณะจะนำกลับมาใช้ได้อีก 

    ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือ อาจารย์สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ ซึ่งอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส. คนแรกของคณะฯ ครับ


 

รศ.มาลินี (คณบดีฯ) มอบเสื้อสามารถ 5 ส. ให้กับอาจารย์สุวรรณา


                                                   
บอย สหเวช
                                                   5  ต.ค. 49