เผยแพร่ผลงานวิชาการ.....การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                เรื่อง  บุคคลสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร ที่เรียนโดยใช้

                 ชุดการสอน

ผู้ศึกษา  นายปฏิภาณ  โอ่เอี่ยม

ปีที่ศึกษา  2553

                                                                       บทสรุป

        การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจภายหลังการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดการสอน7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชนิด 4 ตัวเลือก 50 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2553 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent) การศึกษาสรุปผลได้ดังนี้

  1.  การศึกษาประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชุดการสอน พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.33/86.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่า เท่ากับ 0.6018

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ชุดการสอน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ 100

  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชุดการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ภายหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายข้อหมายเลขบันทึก: 533424เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2013 18:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2013 19:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

ขอบคุณค่ะ น้องอ.นุ 

พี่และสามีไม่ค่อยถนัดเขียนงานวิชาการ

เราถนัดไถนามากกว่าค่ะ อิอิ

น้องหยั่งราก ฝากใบ มีงานศึกษาหลายเรื่องที่เริ่มหัดรวบรวม ทดลองค่ะ 

มามีเวลาทำงานวิชาการตอนอายุใกล้เกษียณเข้าไปทุกที

แต่ก็มีความสุข เพราะไม่มีอะไรมากดดันค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณน้องอ.นุ น้อง หยั่งราก ฝากใบ น้อง อิงจันทร์ และพี่ใหญ่ นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

กลับจากเรียนก็จัดโต๊ะทำงาน เห็นงานวิชาการอยู่ใต้ลัง

จึงหยิบขึ้นมาอ่านๆแล้วก็เก็บหันมาอ่านบทความของสมาชิกg2k 

เห็นมีผลงานวิชาการถูกบันทึกไว้ก็เลยหยิบของสามีขึ้นมาบันทึกบบ้างค่ะ

เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูอาชีพเดียวกันค่ะ

สวัสดีคีค่ะพี่ครูต้อย

คิดถึงนะคะ

ขอบคุณที่นำมาเป็นวิทยาทานแก่ผู้เรียนรู้ค่ะพี่ครู

น้องคุณยาย มนัสดา ไม่ว่าเวอร์ชั่นไหน

เอกลักษณ์ของน้องยังคงน่าชื่นชมเสมอค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจงานการศึกษาจนะคะ

ขอบคุณค่ะน้อง krutoom 

งานcarเป็นงานที่คุณครูทุกท่านต้องทำคู่กับการสอน

พี่ชื่นชมความเป็นครูที่ดีของน้องตลอดมานะคะ

น้อง เพชรน้ำหนึ่ง

รู้สึกซาบซึ้งในกำลังใจที่มอบให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ


น้องtuknarak

แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจ

ขอบคุณนะคะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี