การขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา: อีสานตอนบน_36 ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมฯ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ร้อยเอ็ด

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ช่วงบ่าย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อม ในการขับเคลื่อน ปศพพ. ของโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) โดยคณะกรรมชุดเดียวกับที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อในตอนเช้า

ผอ.สุพล ครู และนักเรียน เตรียมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับ ดูภาพด้านล่าง ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติอย่างมากๆ ครับ ผมเองต้องกราบขออภัยด้วยครับ นักเรียนอุตส่าเตรียมเวทีดนตรีสตริง ไว้แสดงให้ดู แต่ผมกลับไม่ได้ "ระวังรู้" พอที่จะให้เด็กๆ แสดงความสามารถนั้น


หากผมแบ่งเป้าหมายของพัฒนาการของการขับเคลื่อน ออกดังตารางด้านล่าง 

ระดับพัฒนาการสู่อุปนิสัยพอเพียง

เป้าหมาย

ตัวอย่างวิธีการพัฒนาให้เกิดผลตามเป้าหมาย

ขั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจ

ความมั่นใจในตนเอง ภูมิใจในตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น

ถอดบทเรียน, ครูตั้งคำถาม, Pattern-based Learning

ขั้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือการนำไปใช้

ทักษะการทำงาน PDCA ทักษะการปฏิบัติตามหลักปรัชญา, ทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

PDCA, KM, ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ, ฝึกทำโครงการ (Project-based Learning) เรียนรู้ผ่านโครงการ หรือแม้แต่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูคิดออกแบบ

ขั้นการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น (เรียนเป็นทีม) จากการแก้ปัญหาจริง

นักเรียนสามารถเรียนรู้บนฐานโครงงาน (Project-based) หรือบนฐานปัญหา (Problem-based) ได้ด้วยตนเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำหลักปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การเรียนรู้บนฐานปัญหา (Problem-based Learning)  หรือการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ผู้เรียนได้ คิดเอง ตั้งโจทย์ปัญหาเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง และนำเสนอเอง

ผมคิดว่า โรงเรียนบ้านดงบังฯ ยังต้องเพิ่มเติมอีกทุกขั้นตอนครับ (ความจริงแล้วไม่เฉพาะดงบัง แต่เป็นทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้เป็นศูนย์ฯ) โรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯ แล้วจะอยู่ประมาณขั้นที่ 2  ครับ..... เป็นเพียงความเห็นนะครับ

ปัจจุบัน นักเรียนแกนนำบางคนมีทักษะแล้วตามขั้นที่ 1 แต่ในด้านจำนวนนักเรียนจะต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกครับ ส่วนการฝึกฝนจากกิจกรรม จากการทำงานต่างๆ ในโรงเรียน ควรให้มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติให้มากขึ้น ครูหันมาเป็นผู้อำนวย ไม่สั่งบอก มอบหมาย มากเกินไป ต้องค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดให้มากขึ้น

ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจของ ผอ.และครู ทั้งหมดในโรงเรียน เกี่ยวกับ เป้าหมาย วิธีการขับเคลื่อน และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ......

สู้ครับ.... ผมพร้อมจะลุยกับท่านต่อไป อีกไม่ไกลครับ มีเทศบาลวัดป่าฯ พร้อมลุยด้วยอีกทีม

หากทำไม่ถูก จะเกิดผลช้าและเกิดเป็นคนๆ  หากทำถูกหลัก ผลวิจัยบอกว่า  จะได้ผลเร็วมาก ครับ

ด้วยความจริงใจครับ

ฤทธิไกร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (0)