ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไหนถูกกันแน่มีคนสงสัยตั้งคำถามมาวิสัชชนาอยู่บ่อยๆ ตามแต่โอกาสอันเหมาะสมต่อการเสวนาทางวิชาการ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน พอสรุปเป็นความเข้าใจได้ว่าเป็นความรู้ที่ชาวบ้านคนหนึ่งหรือหลายคน สรุปได้ว่าใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และวิถีการดำรงชีวิตตนหรือกลุ่มพวกได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พอสรุปเป็นความเข้าใจได้ว่าเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนา และวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นได้

ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนเป็นประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน น่าจะต่างกันเพียงเอาคนเป็นตัวตั้งหรือเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งกระมังหนา