เเม่อได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดี  ต้องรุ้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กดีจึงหนีไม่พ้นกระบวนการเรียนรู้ไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วย ศีล  สมาธิ  ปัญญา

ศีล คือปกติทำให้เป็นปกติก็คือมีศีล ถ้านักเรียนยังเล่นยังคุยอยู่ครูจะสอนอย่างไร

ขั้นที่ 1    ขั้นศีล ให้นักเรียนทั้งหมดนั่งตามเลขที่และสวดมนต์ นั่งสมาธินักเรียนก็จะหยุดคุยหยุดเล่นหันมาสวดมนต์  นั่งสมาธิแทนที่เราจะบอกว่าหยุดเล่นได้แล้วและก็เริ่มสอนเลย