คุณต้นไม้

"สภากาแฟ " คณะกรรมการกิจการนิสิต มน.

          คณะกรรมการกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้กำหนดให้มี สภากาแฟ ขึ้นเพื่อประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมนิสิตในเรื่องต่าง ๆ และได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันพุทธที่ 27 กันยายน 2549  เวลา 07.00 ถึง08.45 น.    ห้องประชุม HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์   ซึ่งมีคณะกรรมการกิจการนิสิต (ประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้ประสานงานคณะต่างๆ และบุคลากรของกองกิจการนิสิต) เข้าร่วมสภากาแฟครั้งนี้ ประมาณ 30 ท่าน  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้เกียรติ เป็นประธาน   และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพดำเนิน งานสภากาแฟ ในครั้งนี้  ซึ่งสภากาแฟคณะกรรมการกิจการนิสิตในครั้งนี้ได้สืบเนื่องมาจากโครงการ KM Workshop  คณะกรรมการกิจการนิสิต   (ณ  เขาค้อวัลเล่ย์ จ.เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 9 10 กันยายน 2549)          ในการดำเนินการของสภาแฟ คณะกรรมการกิจการนิสิต ได้กำหนดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต เดือนละครั้ง และจะหมุนเวียนไปทุกคณะ           การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภากาแฟ คณะกรรมการกิจการนิสิต ในครั้งนี้  มีประเด็นเกี่ยวกับการทำ สมุดกิจกรรมนิสิต  ซึ่งมีคณะที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จมาในการใช้สมุดกิจกรรมกับนิสิตมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะแพทย์ศาสตร์   ซึ่งในแต่ละคณะก็มีการกำหนดกิจกรรม และจุดเด่น ตลอดจนการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งข้าพเจ้าสรุปหลักที่สำคัญได้
ดังนี้          

       <   คณะมนุษยศาสตร์ :   สมุดกิจกรรมนิสิตมีขนาด กว้าง 14 cm ยาว 20.5 cm สีม่วง เนื้อหาภายในประกอบด้วย 
              ส่วนที่ 1 :   เกี่ยวกับประวัติประจำตัวของนิสิต เช่น ชื่อ สกุล รหัสนิสิต, สาขา วิชาเอก, การเข้ารับการศึกษา, การสำเร็จการศึกษา, ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละปีการศึกษา
              ส่วนที่ 2 :   เกี่ยวกับการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้สมุดกิจกรรม ข้อกำหนด ต่างๆ
              ส่วนที่ 3 :   การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
             
ในส่วนของกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ชนิดกิจกรรม คือ  กิจกรรมบังคับ และ กิจกรรมเลือก     กิจกรรมบังคับ หมายถึง  กิจกรรมที่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมที่คณะหรือสโมสรนิสิตคณะได้จัดให้แก่นิสิต    กิ จกรรมเลือก หมายถึง  กิจกรรมที่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์สามารถเลือกเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ในส่วนของคณะฯ สโมสรนิสิตคณะฯ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย    โดยเข้าร่วมให้ครบตามจำนวนหน่วยชั่วโมงของโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด หน่วยชั่วโมง/ปี)  และนิสิตจะได้รับเกียรติบัตรดีเด่น    และจะให้นิสิตส่งสมุดกิจกรรมให้คณะเทอมละ 1  ครั้ง หลังจากมีการงดจัดกิจกรรม     ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม นิสิตตะต้องเข้าร่วมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน  และในแต่ละภาคเรียน  นิสิตจะต้องนำสมุดกิจกรรมมาส่งที่หน่วยกิจกรรมนิสิต เพื่อตรวจสอบข้อมูล                    
         
ประโยชน์ของสมุดกิจกรรมนิสิต :   นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครบ 5 ด้าน  จะได้รับการพิจารณาเกียรติบัตินิสิตดีเด่นของคณะฯ/มหาวิทยาลัย และขอรับใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตได้ตามจำนวนโครงการที่นิสิตเข้าร่วมเท่านั้น            

          <   คณะวิทยาศาสตร์   สมุดกิจกรรมมีลักษณะเป็นเล่ม ขนาดเล็กกระทัดรัด(เท่ากระเป๋าสตางค์)  สะดวกในการพกพาประจำตัว  เนื้อหาภายใน  ประกอบด้วย 
             
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของนิสิต เช่น  ชื่อ สกุล , ชื่อเล่น, รหัสนิสิต, เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน, ภาควิชา, ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา, สังกัดชมรมคณะ, ที่อยู่ และโทรศัพท์
             
ส่วนที่ 2 :   ผลประโยชน์, ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วม ของการใช้สมุดกิจกรรม
             
ส่ วนที่ 3 :   การบันทึกกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบังคับ  กิจกรรมบังคับเลือก และกิจกรรมเลือกเสรี            ซึ่งในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจะใช้แสตมป์เป็นตัวสำหรับบันทึกกิจกรรม ตลอดจนมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตด้วย  เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล และป้องกันสมุดกิจกรรมสูญหาย
            
จุดเด่น   คือ   ใช้แสตมป์ในการนับแต้ม   (แสตมป์ 1 ดวง เท่ากับ การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ)  ซึ่งสแตมป์จะมี 3 สี  คือ  สีแดง สีเงิน และสีทอง
           
วิธีการใช้สมุดกิจกรรมนิสิต    หากนิสิตจะต้องเก็บรักษาสมุดกิจกรรมประจำตัวตลอดระยะเวลาในการเรียน 4 ปีการศึกษา สามารถปรับข้อมูลกิจกรรมได้ หากสมุดสูญหายให้ติดต่อขอรับสมุดใหม่ได้ที่งานกิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้สมุดกิจกรรมมาแล้วกว่าหนึ่งปี  พบว่าประสบความสำเร็จมากในระดับหนึ่ง นิสิตให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการมาก

          <   คณะแพทยศาสตร์ :  สมุดกิจกรรมมี   ขนาดกว้าง 14 cm ยาว 20.5 cm สีขาว   เนื้อหาภายในประกอบด้วย
             
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของนิสิต
             
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผลการเรียนของนิสิต
             
ส่วนที่ 3 : ประวัติการได้รับทุนการศึกษาของนิสิต
             
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
             
ส่วนที่ 5 : ข้อมูลประวัติการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
             
ส่วนที่ 6 : ข้อมูลประวัติด้านความประพฤติของนิสิต
             
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลประวัติและการได้รับรางวัลต่าง ๆของนิสิต    
         
จุดเด่น    คือ     มีข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต  ข้อมูลด้านวิชาการ  ข้อมูลด้านกิจกรรมนิสิต  สมุดกิจกรรมนิสิตของคณะแพทยศาสตร์เปรียบเสมือนสมุดพกประจำตัวของนิสิต ซึ่งนิสิตจะต้องเก็บไว้ตลอดจนสำเร็จการศึกษา   นิสิตทุกชั้นปีจะต้องใช้ทุกคน  ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดยงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์        

         J   ในส่วนของกองกิจการนิสิต   จะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำใบระเบียนกิจกรรมนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สำเร็จและนิสิตสามารถใช้ใบระเบียนกิจกรรมนิสิตได้          
           
หากคณะใดสนใจเกี่ยวกับสมุดกิจกรรมนิสิต  สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งท่านคณะบดี และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ท่านบอกว่ายินดีให้ข้อมูลค่ะ  การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านคณบดี และคณะกรรมการกิจการนิสิตทุกคณะ ซึ่งให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  และชาวกองกิจการนิสิตขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทุ่มเทการทำงานแก่นิสิตของเราค่ะ  สู้ สู้ สู้ ต่อไปค่ะ และในโอกาสต่อข่าวแว่วมาว่าสภากาแฟคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 จะพบกันที่ คณะสหเวชศาสตร์ ค่ะ แล้วต้นไม้จะนำข้อมูลดี ๆ มาเล่าสู่ผู้สนใจ และชาวกองกิจการนิสิตทราบต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กองกิจการนิสิต

หมายเลขบันทึก: 53092, เขียน: 03 Oct 2006 @ 12:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณอาจารย์คุณต้นไม้...

  • ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมที่มีการบันทึกสมุดกิจกรรมนิสิต
  • เรียนเสนอว่า ถ้ามีระบบสำรองข้อมูล (backup) ไว้ก็น่าจะดี เช่น กรณีสมุดหาย ฯลฯ

หน้าจอของ G2k สีขาว > เรียนเสนอให้ใช้อักษรสีเข้มหน่อยครับ > จะอ่านง่ายขึ้นเยอะเลย...