ชัยภัทร ธีรชาญไชย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน

ผลการศึกษา
ผลตรวจ ChE สูงเกินร้อยละ 50 แนะ นำให้ปรับงาน หยุดงาน ปรับปรุงร้าน การหยิบจับขวดสารเคมีฯ ควรสวมถุงมือ ถุงพลาสติก  ล้างมือหลังหยิบจับ ปริมาณสารเคมีมีพื้นที่มากกว่า 10 ตร.. ควรมีโกดังแยกต่างหาก

- ความร้อน ควรมีพัดลมระบายอากาศ ปลูกต้นไม้ มีม่านบังแดด อายุน้อยกว่า 40 ปี เพศหญิงควรตรวจสุขภาพทุกปี การแบ่งขาย กลิ่นฉุน วางสารเคมีปะปนกัน ควรเลิกปฏิบัติปรับปรุงร้าน และมีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่เกษตร , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548