คลังจังหวัดจันท์ติว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับคุณภาพงาน

  ติดต่อ

  คลังจังหวัดจันท์ติว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับคุณภาพงาน   
นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้วยแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ  ร่วมประชุม พร้อมได้กล่าวปราศรัยให้หัวหน้าส่วนราชการมีความสนใจควบคุมการบริหารงานคลังในสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและประเทศชาติอย่างเต็มที่ นางไพมวล บัวเผื่อน คลังจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการบริหารจัดการด้านงานคลังของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ด้วยการจัดทำข้อมูลทางการเงินการคลังแบบครบวงจร ทั้งระบบงบประมาณ,การจัดซื้อจัดจ้าง,ระบบการเงินการบัญชี,ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและระบบบัญชีต้นทุน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ซึ่งที่ผ่านมาหลายส่วนราชการยังไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบและป้องกันข้อมูลทางการเงินการคลังของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยการสร้างแนวทางการบริหารจัดการด้านการคลังให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร นำไปสู่การป้องกันการทุจริต ที่จะก่อความเสียหายและกระทบกระเทือนการคลังของประเทศชาติ รวมทั้งสามารถป้องกันปัญหาและข้อผิดพลาดด้านการคลังได้เป็นอย่างดี จนไม่เกิดการทุจริต  อีกทั้งสามารถป้องกันการประพฤติมิชอบของส่วนบุคคล ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเงินการคลังภาครัฐได้เป็นอย่างดี อีกทั้งส่งผลให้ระบบการคลังเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

สยามรัฐ  3  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 53099, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-26 20:14:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #gfmis

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)