ผู้ประสานงานชุดโครงการ คือ ผศ.ดร.ดวงพรรณ   กริชชาญชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  ([email protected])

          เป็นชุดโครงการวิจัย  ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมดูรายละเอียดได้ที่   http://www.thaivcml.org

วิจารณ์   พานิช
25 ก.ย. 49