วันนี้ที่ประชุมครูอาสาฯ กศน.อำเภอเมืองฯได้พูดคุยเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนการดำเนินงานจัดการความรู้แก้จนเมืองนครโดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฯเป็นประธาน  ผอ.ให้ครูอาสาฯมาตามผมให้เข้าร่วมด้วย

 

การพูดคุยมี 2 ประเด็นหลัก คือ การดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ของคุณกิจ กับการมาติดตามผลการดำเนินงาน KM แก้จนเมืองนคร ที่อำเภอเมืองฯโดยทีมคุณเอื้อจังหวัดที่นำโดยผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เรื่่องการดำเนินงานจัดเวทีเรียนรู้ของคุณกิจที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันแต่ละหมู่บ้านจากการพูดคุยกับทีมครูอาสาฯหรือคุณอำนวยตำบล ทราบว่ากำลังจัดเวทีถอดบทเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องนี้ที่ี่ประชุมมีมติี้ว่าให้ทำเวทีสรุปบทเรียนแต่ละเวทีของแต่ละหมู่บ้านให้เสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2549

 

เรื่องที่สองคือเรื่องที่ทีมคุณเอื้อจังหวัดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะมารับรู้เรียนรู้การจัดกิจกรรม นิเทศ ติดตาม จับภาพ KM แก้จนเมืองนคร ในวันที่  10 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมเห็นว่าต้องจัดทำสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา สังเขปงานที่ทำและบทเรี่ยนที่ได้รับซึ่งเป็นภาพรวม 1 เล่ม จำนวน 40 กอปปี้ เพื่อแจกให้คุณเอื้อ อำนวย อำเภอทุกคน และคณะคุณเอื้อจังหวัดที่มาจับภาพ KM

 

ว่าที่จริงเวทีถอดบทเรียนของอำเภอเมืองฯเรากำหนดจัดไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 เตรียมการไว้พร้อมทุกอย่าง แต่เนื่องจากการปฏิรูปการปกครองฯทำให้ต้องเลื่อนไว้ก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

 

การสรุปบทเรียนจะมีการทำทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน สังเคราะห์เป็นตำบล และสังเคราะห์เป็นอำเภอในที่สุด

 

ในเรื่องประเด็นการถอดบทเรียนนั้น ผมได้เสนอที่ประชุมให้นำวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการมาเป็นหลักยึด เมื่อได้หลักยึดหรือเป้าหมายในการถอดแล้ว ให้แตกรายละเอียดประเด็นย่อยในแต่ละข้อ ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างทางว่าทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร มีข้อมูลหลักฐานใดรองรับ นำเสนอเรื่องราวที่ทำได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องเล่า ที่ประชุมมอบหมายให้ผม ครูสำราญ ครูแต้ว ร่วมกันแตกประเด็นย่อย ให้เป็นแนวทางแต่ละคน และรวบรวมมาทำเป็นภาพรวมของอำเภอ

 

อยากจะนำวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้มากล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้เห็นเป้าหมายในการเดิน ดังนี้ครับ

 

วัตถุประสงค์ของโคงการ
 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของสมาชิก(คุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ)

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำหน้าที่คุณอำนวยหมู่บ้านของคุณกิจครัวเรือนที่เป็นแกนนำหมู่บ้าน

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ knowledge facilitator)

4.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.ส มาชิกของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 3,200 คน จาก จำนวน 400 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักภาพด้านการเรียนรู้และการทำหน้าที่คุณอำนวยหมู่บ้าน

2.บุคลากรที่เป็นคุณอำนวยตำบลจำนวน 320 คน มีการเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำหน้าที่คุณอำนวยให้สูงขึ้น (Knowledge management)

3.สมาชิกแกนนำหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่มเพื่่อแก้ไขปัญหาความยากจน มีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอื่นที่ดำเนินกิจกรรมไปเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม และเพื่อการอื่นๆตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่าหรือกลุ่มใหม่ ให้ตรวจสอบได้ ให้ดูร่องรอยการดำเนินการ การเรียนรู้ได้

 

จะเห็นว่าโครงการนี้มุ่งดูผลลัพธ์หรือผลสำฤทธิ์โครงการกันที่กระบวนการเรียนรู้ เป็นหลัก อย่างอื่นคือผลพลอยได้ อย่าได้หลงประเด็นเด็ดขาด

 

บันทึกมาเพื่อแลกเปลี่ยนครับ