ปีนี้เราทำแผนโดยทำทั้ง Bottom  up และ Top   downซึ่งดิฉันอยากให้ไม่มีการปิดกั้นความคิดโดยไม่ได้ให้กรอบไปมากนักแต่ PCT ทีมก็ใช้กรอบเดิมและมีการต่อยอดออกไปมาก

ดิฉันยังไม่มีความรู้เรื่องBARหรือ Before   Action   Review   เพราะยังไม่ได้ไปตามอ่าน  แต่มาคิดง่ายๆว่าเราอยากเห็นอะไรในช่วงที่เหลือหนึ่งปี

1     อยากให้ทุกหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลการใช้จ่าย  มีการใช้ทรัพยากรเหมาะสมและอธิบายได้  ที่สำคัญมีการshareทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

2     มีแผนการพัฒนาคนที่เป็นระบบและยอมรับกันทุกฝ่าย  สามารถสร้างexpertเฉพาะทาง เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางวัณโรค  เอดส์   กามโรค   อหิวาต์  ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก

3     มีการใช้ Home C, ช่วยการทำงานโดยไม่ถือว่าเป็นภาระแต่ต้องมาช่วยงานให้เร็วขึ้น

4      มีการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมีคนรับผิดชอบในการพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA

5     มีการเก็บระบบคลังความรู้ที่ดีและมีการสกัด Tacit  K นำมาบันทึกไว้เป็นระบบ

6     มีการเสริมพลังให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังโดยนำนโยบาย  หนึ่งคนรู้สามงานหนึ่งงานรู้สามคนไปทำแผนที่ชัดเจน มีมุมความรู้ที่ใครๆสามารถมาเรียนรู้ได้

7    มีการใช้ Blog ในการสื่อสารและมีการใช้ intranet  ให้ได้ประโยชน์จริงๆ

8     มีระบบคลังความรู้ที่ต่อเชื่อมกรมได้และมีการใช้ความรู้ในคลังนี้อย่างเป็นรูปธรรม

9    มีเวทีเล็กๆที่ให้เจ้าหน้าที่มา ลปรรกันบ่อยๆ

10   บุคลากรมีความสุขอยากมาทำงาน  มีการดูแลสุขภาพตนเองโดยยืดเหยียดในระหว่างการทำงานครั้งละสิบนาทีสามครั้ง   ไม่ติดวัณโรค   ดูแลสุขภาพฟัน   ล้างมือบ่อยๆ  ดูแลเรื่องการบริโภค  รักลูกน้องและรักนายและรักองค์กร

เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะ?

- เตรียมใจ

- เตรียมความรู้

- เตรียมทีม

- เตรียมคอมพิวเตอร์

- เตรียมแผน

- Guideline

- กำหนดเวลา

- Individual    Scorecard

- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัววัด

- เวที  ลปรร

   etc