วันที่ 29 ก.ย.ผมได้เป็นกรรมการร่วมประเมิน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมี ผอ.สำเริง ทองมอญ เป็นผู้บริหาร
     เป็นโรงเรียนเล็กๆที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร ความร่วมมือของชุมชน ความทุ่มเทเอาใจใส่ของผู้บริหารและคณะครู ทุกฝ่ายพยายามสร้างโอกาสให้กับเด็กอย่างมาก โดยโรงเรียนนี้ได้พัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่าเรียน ทั้งครูและนักเรียนรักโรงเรียน พยายามทำทุกอย่างเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
    นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์กันทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล มีกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กมากมาย โดยเฉพาะด้านอาชีพ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นไทย ด้านโครงงานทุกกลุ่มสาระ ด้านภาษา ฯลฯ
    แม้ความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และองค์ความรู้ของนักเรียนยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น ตามข้อจำกัดตามบริบทของโรงเรียนของนักเรียน แต่โรงเรียนก็พยายามส่งเสริมพัฒนา สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ นักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม มีความประพฤติที่ดี.
    ..ดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการประเมินจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้โรงเรียนคลองบ้านพร้าวเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอีกโรงเรียนหนึ่ง
    ...ขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และขอให้รักษาความดีงาม และเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้นยิ่งๆขึ้นไป