รจนา เวชกามา

สถานีอนามัยตองปิด จ.ศรีสะเกษ

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางการให้บริการแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

 

ผลการศึกษา

- ผู้สูงอายุตำบลตองปิด ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.82

- เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การนอนหลับพักผ่อนได้อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง การดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วต่อวัน การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง

- ในกลุ่มระดับพฤติกรรมปานกลางดังกล่าว มีทิศทางการดูแลสุขภาพที่อยู่ในระดับน้อยจนถึงน้อยที่สุด ได้แก่ การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การไม่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมัน การดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้ว  มีเพียงการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุรา  การทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ และการพบปะพูดคุยในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เท่านั้น ที่มีระดับพฤติกรรมที่มากและมากที่สุด

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548