ระหว่างวันที่ 10- 31 ตุลาคมนี้ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะมีวันหยุดปิดภาคเรียนเพื่อพักผ่อน
บางครอบครัวอาจพาบุตรหลานไปเที่ยวชายทะเล หรือเดินป่าขึ้นดอยตามแต่ความสมัครใจ

สำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ถ้าจะเดินทางมาเที่ยวชมนครประวัติศาสตร์
"อยุธยามรดกโลก" ในช่วงปิดเทอมนี้  ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงการ "ไหว้พระเก้าวัด" โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในวัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับ "พาสปอร์ตไหว้พระเก้าวัด" จาก ททท.
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา