นาย  วิชัย - มีชัย ได้ไปพบ website อันหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์มาก โดยเฉพาะสาขาชีววิทยาที่ผมสอน เช่น วิชาเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล จึงนำมา Link ไว้ในบันทึกชื่อ Mc Graw hill Animation

    เป็นภาพ Animation ของบริษัท McGraw hill ผมจึงมาทำบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลไว้ค้นคว้าต่อยอดเขียนบันทึกในอนาคต ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณบริษัท McGraw hill อีกครั้งหนึ่ง

   เว็บไซด์นี้ชื่อ http://science.nhmccd.edu/BioL/bio1int.htm และ Animation ที่ผมเลือกเป็นอันดับแรกคือ บทเรียน Biology ชื่อ "Biology 7th editon"  ของ McGraw Hill มีตั้งแต่ตอนที่ 5 ถึง 50 ครับ (แต่ไม่ได้มีทุกบท) ครับ...

   เป็นการเรียน-การสอน โดยใช้บล็อก เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อสื่ออื่นๆ ครับ