พัฒนาการทางจิตใจ

พัฒนาการทางจิตใจ    เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้คนเราเป็นคนที่มี คุณภาพดี     มีจิตใจปกติ    สามารถมีความสุข   มีความรับผิดชอบ   ปรับตัว ได้ในสถานการณ์  ต่าง ๆ   สามารถทำหน้าที่ของตนได้ในครอบครัว และสังคมที่ตนอยู่ อีกทั้งไม่สร้าง ความเดือดร้อน  เบียดเบียนตนเองและผู้ อื่น

พัฒนาการที่ดีต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพของ เด็ก กับ ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมที่เด็กเติบโตมา ผู้เกี่ยวข้องในการ เลี้ยงดูเด็ก  จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของ ตนที่จะช่วยพัฒนาเด็ก  และป้องกันปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ และ พฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์ หรือเมื่อพบว่ามีความเบี่ยงเบนของ พัฒนาการก็ควรรีบแก้ไข ทำเองหรือ ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์ เด็ก หรือบุคลากรทางสุขภาพจิตอื่นๆ แต่ถึงอย่างไร การป้องกันย่อมดี กว่ารอให้ปัญหาเกิดขึ้นเสียก่อนเสมอ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/psych.html