ในปีการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ปี  จำนวน  3  สาขาคือ 1.สาขาวิชาการตลาด

       2.สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

       3.สาขาวิชาการประมง(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

หลักสูตร  4  ปี  จำนวน  4  สาขา  คือ

      1.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

      2.สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

      3.สาขาวิชการการประมง

      4.สาขาวิชาพืชศาสตร์