สถิติ

  ติดต่อ

  ความรู้เบื้องต้น  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

       สถิติ มีความหมายอยู่ 2 ประการได้แก่

             ความหมายแรก สถิติ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ถูกเก็บรวบรวมไว้หลายช้อมูล เฃ่น จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชีบงใหม่ จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

             ความหมายประการที่สอง หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาสถิติ ที่ว่าด้วยการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก้บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

           สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หมายถึง สถิติที่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย เป็นต้น

          สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หมายถึง สถิติที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างแล้วสรุปผลไปยังประชากรที่เราสนในศึกษา เช่น การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Statistics

หมายเลขบันทึก: 52288, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-18 18:42:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สถิติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)