สถิติ

โนบิสุเกะ
ความรู้เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

       สถิติ มีความหมายอยู่ 2 ประการได้แก่

             ความหมายแรก สถิติ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ถูกเก็บรวบรวมไว้หลายช้อมูล เฃ่น จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชีบงใหม่ จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

             ความหมายประการที่สอง หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาสถิติ ที่ว่าด้วยการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก้บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

           สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หมายถึง สถิติที่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย เป็นต้น

          สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หมายถึง สถิติที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างแล้วสรุปผลไปยังประชากรที่เราสนในศึกษา เช่น การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Statistics

คำสำคัญ (Tags)#สถิติ

หมายเลขบันทึก: 52288, เขียน: 28 Sep 2006 @ 10:57 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 18:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)