มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานของห้องสมุดคณะผลิตกรรรกมาเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการทำงานและการสัมภาษณ์ตจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะฯ แล้วนำมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
  2. การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านสารสนเทศ
  3. การจัดสรรทรัพยากร
  4. การวางแผนโครงการ

เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการของห้องสมุดคณะฯ