นักศึกษาใหม่ทุกสาขา ทั้งหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยกำหนดให้พักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยงานหอพักจะจัดให้แต่ละหอพักมีนักศึกษาทุกคณะอยู่รวมกันในหอพัก