จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Shred2Share ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอกสารและข้อมูลสำคัญที่หมดอายุหรือไม่ใช้แล้วมาย่อยทำลายตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยที่เอกสารทุกๆ ๑ ตันจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ ๒,๐๐๐ บาท นำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      ในปี ๒๕๕๕ ภาคีเครือข่าย ๕๙ องค์กร ได้ย่อยทำลายเอกสารได้มากถึง ๑,๗๐๐ ตัน ช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๔๔๒ ตัน ลดการใช้ถ่านหิน ๑๘๗ ตัน และลดการใช้น้ำ ๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นเงินสมทบทุน  ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์พัฒนาอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต 


       เมื่อวันที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมา เงินจำนวนดังกล่าวได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๑๔ แห่งใน ๔ จังหวัด คือ อุดรธานี บึงกาฬ เชียงราย และน่าน ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน, ตชด.บ้านนาชมภู, ตชด.บ้านเมืองทอง, ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม, ตชด.บ้านห้วยดอกไม้, ตชด.บ้านนาแวง, ตชด.บ้านหนองตะไก้, ตชด.บ้านดอยล้าน, ตชด.เทคนิคดุสิต, ตชด.สังวาลย์วิท ๘, ตชด.บำรุงที่ ๑๑๒, ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔, ตชด.เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี และ ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ 


      ในโอกาสเดียวกันนี้ธนาคารได้มอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมอบเงินสมทบทุนโครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย  


         * กิจกรรมนี้ เป็นการทำให้เด็กๆเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็น เยาวชนจิตอาสา ต่อไป..

.........................................................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB