การประชุมกรรมการชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีการประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุยางใหญ่พัฒนา ตำบลสุรนารี  ณ ที่ทำการของชมรม  สรุปเรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา ที่สำคัญ มีดังนี้

๑.  การไปร่วมทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง ของตำบลสุรนารี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ นี้  โดยขอให้ส่งผู้แทนจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ท่านไปร่วมประชุม เพื่อชี้แจงก่อนออกเดินทาง ในเช้าวันที่ ๒๖  ตามรายละเอียดกำหนดการที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

๒.  การเตรียมการจัดงานวันผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ที่ทำการของชมรม โดยมีการตกลง กิจกรรมที่จะดำเนินการต่าง ๆ เช่นการ ทำบุญเลี้ยงพระ (ถวายเพล) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ องค์  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และกิจกรรมอื่น ๆ

๓.  ระเบียบการให้สวัสดิการในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  เห็นสมควรให้ยังคงเป็นไปตามข้อตกลงเดิมไปก่อน จนกว่าจะครบ ๑ ปี ในเดือนมิถุนายน จึงจะเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบต่อไป

๔.  การร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินรายได้ไปต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสุรนารี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยชมรมผู้สูงอายุ จะจัดทำต้นผ้าป่าไว้ ณ ที่ทำการของชมรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้มาร่วมทำบุญ

๕.  เหรัญญิก ของชมรมฯ คือ คุณวันเพ็ญ เชาว์เชิง ได้รายงานสถานะการเงิน และ สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖  ให้คณะกรรมได้รับทราบ.....ซึ่งโดยส่วนตัวผมต้องขอชื่นชม เหรัญญิก เป็นอย่างมาก เพราะได้จัดทำรายละเอียดเป็นเอกสาร มาแจกให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกเดือน ไม่เคยขาด

๖.  เรื่องโลโก้ และ อักษรย่อของชมรมฯ  มอบหมายให้ เหรัญญิก ไปให้ผู้ออกแบบออกแบบเบื้องต้นมาเพื่อพิจารณา ต่อไป  โดยมีความเห็นว่า ควรมีรายละเอียดต่าง ๆ ไม่มากจนเกินไป ประกอบด้วย รูป อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) กับ ดอกลำดวน  สำหรับอักษรย่อของ ชมรมผู้สูงอายุยางใหญ่พัฒนา  ให้ใช้ย่อว่า  ชสพ


  กิจกรรมท้ายสุดของการประชุมในครั้งนี้ก็คือ การรับมอบชุด โต๊ะ เก้าอี้ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของชมรมฯ  จากท่านผู้ใหญ่บ้านยางใหญ่พัฒนา คุณศรัทธา รัตนปริยานุช ที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ มาอย่างสม่ำเสมอ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)