ครูที่สอนชั้นอนุบาล โดยเฉพาะอนุบาล 1 จะต้องดูแลและเอาใจใส่นักเรียนให้มากๆ เพราะนักเรียนในระดับชั้นนี้เป็นเด็กเล็กๆ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้ความรัก ความอบอุ่นและความไว้วางใจจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งตัวเองจะพยายามทำให้ดีที่สุด