ครูให้นักเรียนฝึกเขียนคำยาก๒๐คำ  โดยให้เวเลาฝึกเขียน ๑๐ นาที เสร็จแล้วให้นักเรียนสอบเขียน  ปรากฏว่านักเรียนทุกคนเขียนได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้(๑๕คำ) ดีขึ้นกว่าการสอบเขียนครั้งที่ผ่านมา  ครูดีใจที่สุด