การให้ความรักและความอบอุ่นแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนรักและไว้วางใจครูเหมือนแม่ของตนเอง ทำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจที่ตนเอง สามารถให้นักเรียนรักและไว้วางใจ เมื่อมีปัญหาใดๆ นักเรียนจะมาปรึกษาทุกครั้ง