การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดี ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นไปด้วยดี และนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและรักธรรมชาติ ช่วยดูแลดอกไม้ ต้นไม้ของโรงเรียน