ครูถือว่าเป็นอาชีพที่น่ายกย่องอาชีพหนึ่ง เพราะว่าครูสร้างหลายๆ อาชีพให้เกิดขึ้นมาในสังคม รู้สึกภูมิใจมากที่เลือกประกอบอาชีพครู ครูสามารถสร้างคนหลายๆ คนที่ไม่มีความรู้ ให้มีความรู้ และให้นำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากครูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข