นักเรียนอ่านหนังสือออกและเขียนได้ดี ทำให้มีความสุขและเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียน