การสอนให้นักเรียนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข จะทำให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้น ครูจะต้องฝึกสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนติดเป็นนิสัยไปจนโต