ทอผ้าทำให้เรามีสมาธิและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น