เด็กกล้าพูด กล้าถาม และจะบอกในสิ่งที่ชอบ   ทำให้ครูรู้ว่าเด็กต้องการอะไร ชอบอะไร เด็กจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา  สดใสตามธรรมชาติ