การมีวาจาที่อ่อนหวานและสัมมาคารวะที่ดี จึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นที่รักของพ่อ แม่และครูบาอาจารย์ อีกทั้งผู้อื่นที่พบเห็น ถึงแม้จะฝึกยากและทำได้ช้าครูก็จะใช้ความพยายามที่จะฝึกนักเรียน เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ