การฝึกให้นักเรียนสรุปบทเรียนด้วยการสรุปเป็นแผนผังความคิด(Mind Mapping)  หลังจากเรียนจบในบทเรียนต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้ ฝึกให้นักเรียนได้สรุปเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง และได้ฝึกทักษะด้านศิลปะการออกแบบรูปแบบMind Mappingของตนเอง เกิดการชื่นชมและภูมิใจในผลงานของตนเอง