การสร้างคนก่อนสร้างงาน

องค์การสมัยใหม่ต้องการคนทีมีสมรรถนะสูง
เกริ่นก่อน "สร้างคน"

ภารกิจสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานแล้ว จะต้องพัฒนาให้เขามีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสูงขึ้น เพื่อช่วยทำงานให้องค์การประสบความสำเร็จและในขณะที่เขาอยู่กับเรา ผู้บริหารก็ต้องพยายามเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ตามสมควร

กระบวนการสร้างคน

เนื่องจาก "คน" มีความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีความต้องการ  มีความรู้  มีความสามารถ
และมีอะไรต่อมิอะไรไม่เหมือนกัน  ซึ่งความแตกต่างเป็นทั้งจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคในการทำงานขององค์การ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย "นักบริหาร" ในการสร้างคน

หากใช้ทฤษฎีระบบเข้ามาจับ จะพบว่ากระบวนการสร้างคน  เริ่มตั้งแต่ "ปัจจัยป้อน" ได้แก่การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรในหน่วยงาน/องค์การ ว่าแต่ละคนมีความต้องการในการพัฒนา มีความรู้ และมีความสามารถพิเศษ/ความถนัด อะไร อย่างไรบ้าง  โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายบุคลากร  อาจจัดทำแบบสำรวจเป็นรายบุคคล

ต่อจากปัจจัยป้อน ก็จะนำเข้าสู่ "กระบวนการ" ในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้สูงขึ้น  (empoewrment) โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การนิเทศ (สอนแนะงาน) การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา-ดูงาน ศึกษาต่อ ฯลฯ  ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การอบรม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Inservice Training)

เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินผลลัพธ์ ที่เป็น Output หรือ Outcome
ซึ่งการดำเนินการในขั้นนี้จะทำให้ผูบริหารทราบถึงพัฒนาการของแต่ละคนว่ามีศักยภาพความรู้ ความสามารถ หรือมีทักษะเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใด  เพื่อที่จะได้ส่งเสริมเติมเต็มได้ถูกต้อง

การสร้างงาน

พันธกิจขององค์การ/หน่วยงานต่างๆ จะสำเร็จลงได้ด้วยดี ต้องมี 4 Ms และที่สำคัญที่สุดคือ
"คน"ที่จะทำงาน  หากได้เตรียมการสร้างคนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมแล้ว ต้องจัดคนให้เหมาะกับงาน สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของแต่ละคน

การสร้างงาน ที่สอดรับกับพันธกิจขององค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง  ซึ่งการทำงานจะสำเร็จไปได้ด้วยดีควรมีการ "สร้างความเข้าใจ  ให้ความสำคัญ และผลักดันคุณภาพ"
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการแนวใหม่

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 5185, เขียน: 10 Oct 2005 @ 16:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)