ศูนย์บริการวิชาการ มข. จัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ(ขั้นทดลองก่อนขึ้นทะเบียน)

1.หัวเรือง"การบริการที่เป็นเลิศ" โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จำนวนสมาชิก 30 คน เป้าหมาย ก.พํฒนาคน ข.พัฒนางาน ค.พัฒนาองค์กรและสถาบัน

ประธาชุมชน นางเพ็ชรดา รัตนเพชร

2.หัวเรื่อง"การลดขั้นตอนด้านงานคลังและพัสดุ ประธาน นส.จุรัสศรี จุฑาจินดาเขต

สมาชิก 15 คน

3.หัวเรือง"การบริหารจัดการด้านวิชาการ" ประธาน ผศ.สมหวัง นิลพันธ์

สมาชิก 4 คน

4.หัวเรือง"Bast Pratice" เลขานุการกลุ่ม นส.บุญ ชฎาศิลป็

สมาชิก เลขานุกาคณะ/ศูนย์/สำนัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.หัวเรื่อง"ประสบการณ์งานสถาบันวิจัยและพัฒนา" ประธาน นายวรนันท์บุญนาค

ทั้ง 5 กลุ่ม และกลุ่มอื่นๆ จะนำเสนอผลการปฎิบัติการจัดการความรู้มาเสนอท่านต่อไป

โดยมีรางวัล....ชึ่งจะมีคณะกรรมการ มข. พิจารณาตัดสิน

 

                  pichai รายงานcop kku.