GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

สร้างเครือข่าย

ศูนย์บริการวิชาการ มข. จัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ(ขั้นทดลองก่อนขึ้นทะเบียน)

1.หัวเรือง"การบริการที่เป็นเลิศ" โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จำนวนสมาชิก 30 คน เป้าหมาย ก.พํฒนาคน ข.พัฒนางาน ค.พัฒนาองค์กรและสถาบัน

ประธาชุมชน นางเพ็ชรดา รัตนเพชร

2.หัวเรื่อง"การลดขั้นตอนด้านงานคลังและพัสดุ ประธาน นส.จุรัสศรี จุฑาจินดาเขต

สมาชิก 15 คน

3.หัวเรือง"การบริหารจัดการด้านวิชาการ" ประธาน ผศ.สมหวัง นิลพันธ์

สมาชิก 4 คน

4.หัวเรือง"Bast Pratice" เลขานุการกลุ่ม นส.บุญ ชฎาศิลป็

สมาชิก เลขานุกาคณะ/ศูนย์/สำนัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.หัวเรื่อง"ประสบการณ์งานสถาบันวิจัยและพัฒนา" ประธาน นายวรนันท์บุญนาค

ทั้ง 5 กลุ่ม และกลุ่มอื่นๆ จะนำเสนอผลการปฎิบัติการจัดการความรู้มาเสนอท่านต่อไป

โดยมีรางวัล....ชึ่งจะมีคณะกรรมการ มข. พิจารณาตัดสิน

 

                  pichai รายงานcop kku.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): copชุมชนนักปฏิบัติ
หมายเลขบันทึก: 5181
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)