ขณะนี้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) ได้ลงนามในระเบียบใหม่ 2 ระเบียบ ทั้ง 2 ระเบียบนี้เกี่ยวกับการเงินที่ใช้ในการบริหารการวิจัยภายใน มน. รายละเอียดดังนี้ครับ

         1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 <Click>

         2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ พ.ศ.2548 <Click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร