ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (New)

         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันพุธที่ 5 ต.ค.48 ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยกฎหมายตรวจทานก่อนนำเสนอให้ท่านอธิการบดีลงนาม รายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็นดังนี้ครับ

         1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ <Click>

         2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำสัญญาวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก <Click>

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)