ทักษะของครู

tuktar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทักษะของครูในศตวรรษที่๒๑

๑ทักษะในการสื่อสาร การเรียนการสอนถ้าครูสื่อสารแล้วเด็กเข้าใจเด็กอยากเรียนในวิชานั้นๆ

๒.ทักษะการจูงใจ ทำอย่างไรให้เด็กเกิดความสนใจในบทเรียนนั้นๆและนำไปค้นคว้าต่อด้วยตนเองได้ ครูต้องทำให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น

๓.ทักษะการคิดวิเคราะห์. ครูต้องคิดวิเคราะห์เป็นในทุกๆด้าน 

๔.ทักษะในการสังเกตุต้องใส่ใจและสังเกตุพฤติกรรมเด็กเพื่อหาทางแก่้ไขในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางความเห็น (0)