55-อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ผ่านการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
เอกลักษณ์ (Uniquenessวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ยกระดับกิจกรรมผสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้เป็นกิจการของชุมชน นำคนสู่คุณภาพ”

ยกระดับกิจกรรมผสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญา”หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาวิถีแห่งการดำรงชีวิต ความรู้ ทักษะ
ความเชื่อ และพฤติกรรม ของคนในชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ที่ดีขึ้น

กิจการของชุมชน” หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนากิจรรมสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชน

นำคนสู่คุณภาพ” หมายถึง การทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชนดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  อัตลักษณ์นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม ( Identity )  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ใฝ่รู้  สู้งาน วิชาการเพื่อชุมชน

ใฝ่รู้”หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยและชุมชน

สู้งาน”หมายถึง นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประวันเพื่อก่อให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างเต็มความสามารถ

วิชาการเพื่อชุมชน”หมายถึง นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ตามหลักวิชาการ
ที่ได้จากการการศึกษาและฝึกอบรมไประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

นิยามศัพท์

อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยชุมชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา

ที่มา:โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ที่มา: คู่มือประเมินภายนอกวิทยาลัยชุมชนรอบสามสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)

http://www.youtube.com/watch?v=UlmXr22I6jU คลิกสรุปผลงานร่วมกับชุมชน

บันทึกโดย อาจารย์ทิวากร  เหล่าลือชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (2)

ครูแจง
IP: xxx.29.94.230
เขียนเมื่อ 

ยืนยันการทำรายการด้วยค่ะ  จะได้นำข้อความไปใช้โปรโมทช่วงออกแนะแนวด้ายเลย

ขอบคุณค่ะ

ครูแจง
IP: xxx.29.94.230
เขียนเมื่อ 

เอกลักษณ์ 

UEL

"Up the level of activity, 

Enriched cultures and wisdom to the affairs of the community, 

Lead to quality ".

“ยกระดับกิจกรรม ผสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้เป็นกิจการของชุมชน นำคนสู่คุณภาพ”

อัตลักษณ์ 

3As

Active learner

Action worker

Academic for community

“ใฝ่รู้  สู้งาน วิชาการเพื่อชุมชน”

แปลโดย ครูแจง 

กรรมการบริหารศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ KIDI (Sub agent www.riannok.com)