1. เขียนเล่าเรื่องวิธีออกแบบการเรียนรู้   วิธีการนั้นก่อผลอะไรต่อเด็กและต่อครู   มีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นให้คิดออกแบบเช่นนี้ได้   เวลาปฏิบัติ (จัดการเรียนรู้ของเด็ก) เกิดอะไรขึ้น   ต้องแก้ไขสถานการณ์อะไรบ้าง   เล่าให้เห็นความคิด   วิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ
2. เขียนเล่าเรื่องความสำเร็จของนักเรียนที่ตนภาคภูมิใจและเล่าว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. เขียนเล่ากระบวนการกลุ่มของครู   ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เขียนเล่าเรื่องราวที่ครูช่วยเหลือเด็ก   เปลี่ยนเด็กจากเด็กเบื่อเรียนเป็นเด็กรักเรียน   เปลี่ยนจากเด็กเกเรเป็นเด็กช่วยเหลือ รร.  ช่วยเหลือเพื่อน   ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ฯลฯ
5. เขียนเล่าเรื่องราวความร่วมมือระหว่างครู (โรงเรียน) กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้   หรือแก้ไขปัญหาของเด็ก
6. เขียนเล่าเรื่องราวของลูกศิษย์ที่จบไปแล้ว   และไปเรียนต่อหรือทำงานที่ครูภูมิใจ
7. เขียนเล่าเรื่องราวความร่วมมือระหว่าง รร. และชุมชน
8. ฯลฯ มีเรื่องราวความสำเร็จ  เรื่องราวดี ๆ ที่ครูน่าจะนำมาเล่าได้เป็นพันเป็นหมื่นเรื่อง

วิจารณ์  พานิช
 25 ก.ย.49