นักปฏิบัติงานวัดผล

งานทุกงานจะสำเร็จได้ก็ต้องมีการวัดผลที่ดี

ชื่อเรื่อง    :   เกณฑ์การตัดสินการผ่านช่วงชั้น และเกณฑ์การจบหลักสูตร

เกริ่นนำ     :     นักเรียนที่เรียนในช่วงชั้นที่ 3 หรือช่วงชั้นที่ 4  เมื่อเรียนอยู่ในปีที่ 3  ของแต่ละช่วงชั้น  จะสามารถเรียนจบหรือเรียนไม่จบแต่ละช่วงชั้นนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาคณะกรรมการพิจารณาการจบช่วงชั้นจะต้องพิจารณาการจบช่วงชั้นของนักเรียนตามเกณฑ์การจบช่วงชั้นดังนี้     

ช่วงชั้นที่ 3    (จบการศึกษาภาคบังคับ)  1.        ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง   8  กลุ่ม  ตามโครงสร้างของหลักสูตร สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   3,000  ชั่วโมง  และไม่เกิน  3,600  ชั่วโมง  ตลอดหลักสูตร  2 .        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานผ่านกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ สถานศึกษากำหนดทุกรายวิชา 3.        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ สถานศึกษากำหนด จึงจะนับจำนวนให้  4 .        ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการตัดสินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่สถานศึกษากำหนด    5 .        จำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนได้รับผลการตัดสินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ รวม   3  ปี  ไม่น้อยกว่า 3,000  ชั่วโมง  และไม่เกิน  3,600  ชั่วโมง   6 .        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิด   วิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด 7.        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด

ช่วงชั้นที่  4  (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กล่มสาระ   ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   ไม่น้อย กว่า  75  หน่วยกิต  2 .        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทุกรายวิชา  3.         ผู้เรียนต้องได้รับผลการตัดสินรายวิชาเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่สถานศึกษา กำหนด จึงจะนับหน่วยกิตให้  4.        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิด   วิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด  5.        ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด  6.        ผู้เรียนต้องได้รับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเณฑ์ขั้นต่ำ ที่สถานศึกษากำหนด

อ้างอิง   :   ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนห้องสอนศึกษา  ,   งานวัดและประเมินผลโรงเรียนห้องสอนศึกษา. พฤษภาคม  2546

ผู้นำส่ง    :   กรุณา  บุษบงค์

คำคมวันนี้     ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินผล

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51606, เขียน: 24 Sep 2006 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์กรุณา

     ดิฉันตามอ่าน blog ของอาจารย์ทุกอันเลยค่ะ สงสัยว่าอาจารย์ทำไมไม่เขียนเป็นบล็อกเดียวแต่เขียนเล่าสักสัปดาห์ละ 1 เรื่อง  คงจะมีคนเขียนตอบและถามอาจารย์เพิ่มมากขึ้น และจะทำให้การเขียนบล็อกเป็นสิ่งที่สนุก

 

      จะคอยอ่านนะคะ

                                           ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์