งานวิจัย

sumen
ภาษาไทย

เรื่อง :

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชื่อผู้เขียน

นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านสุเม่น หมู่ 1 ตำบลแม่สิน  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 64130

โทร. 055- 690069 ประเภทงานวิจัย

การศึกษาค้นคว้า

ความเป็นมา

ภาษาเป็นสื่อกลางที่สำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษยชาติ  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยมีความภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาไทย  พูนสิน บุตรภักดี (๒๕๓๕) กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันทำให้เข้าใจความหมาย ความคิด ความรู้สึก เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันความสำคัญของภาษาไทยเป็นสิ่งที่ควรธำรงไว้ให้มีอยู่สืบไป โดยการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังด้วยการให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา สำหรับในโรงเรียนภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่จะนำไปสู่การเรียนรู้  วิชาอื่น ๆ คนที่มีความสามารถหรือมีทักษะภาษาไทยได้ดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือของคนไทยในชาติเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกันและใช้ภาษาประกอบกิจการงานทั้งส่วนรวม ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในความเป็นไทย (หลักสูตรสถานศึกษา,๑) ในระดับของการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นจะต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจซึ่งมาตรฐานในการเรียนการสอนนั้นจะต้องเน้นให้ครบทุกทักษะ แต่อีกทักษะหนึ่งที่สมควรพัฒนาในการเรียนการสอนภาษาไทยก็คือทักษะการเขียน ซึ่งปรากฏอยู่ในสาระที่ ๑ ของหลักสูตรดังนี้ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ กล่าวไว้ดังนี้ สามารถเขียนคำได้ถูกต้องตามความหมายและสะกดการันต์ถูกต้อง  ใช้ความรู้และประสบการณ์เขียนประโยคข้อความเรื่องราวและแสดงความรู้สึก ความต้องการและจินตนาการรวมทั้งใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนมีมารยาทและนิสัยรัก การเขียนและใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ (หลักสูตรสถานศึกษา,๙) (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔ หน้า ๑๒)
การเขียนเป็นทักษะการแสดงออกที่สำคัญแทนคำพูดนอกเหนือไปจากประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้ว ในการเรียนการสอนเกือบทุกวิชาต้องอาศัยการเขียนเพื่อบันทึกถ้อยคำของครู ของวิทยากรหรือของเพื่อนเพื่อรายงานหรือเขียนตอบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการเขียนคำตอบ   ในการทดสอบนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  ดังนั้นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเขียนในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความ ประโยค วลี กลุ่มคำ จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  ถ้าหากเขียนคำผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปผู้สื่อสารและ  ผู้รับสารไม่สามารถสื่อความหมายได้ตรงกันและในบางครั้งทำให้ความหมายไขว้เขวไปได้
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนบ้านสุเม่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่     ผู้รายงานรับผิดชอบดูแลการสอนของครูผู้สอนอยู่ ได้แก่ ปัญหาที่นักเรียนขาดความสามารถในการเขียนตามรูปแบบที่กำหนดให้ โดยลำดับความคิดและเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพอจะสรุปปัญหาที่พบได้ดังนี้
๑. การตั้งชื่อเรื่องไม่เหมาะสม  ซึ่งข้อบกพร่องที่พบจะมีดังนี้

 • ชื่อเรื่องที่ตั้งไม่สัมพันธ์กับภาพ
 • ชื่อเรื่องสัมพันธ์กับภาพแต่ชื่อเรื่องยาวเกินไป
 • ไม่ตั้งชื่อเรื่อง ๒. การสื่อความหมายไม่ชัดเจน เช่น
 • ไม่นำสิ่งที่ปรากฏในภาพมาเขียนชื่อเรื่อง
 • เขียนเรื่องได้ยาวแต่ไม่สัมพันธ์กับภาพ
 • เขียนเรื่องได้สั้น
 • ไม่เขียนเรื่อง ๓. การใช้ภาษา มีข้อบกพร่องที่พบดังนี้
 • ใช้ภาษาถิ่น
 • ใช้ข้อความซ้ำ ๆ กัน เช่น ฉันลอยกระทงเสร็จฉันก็เดินดูพอฉันเดินไป ฉันเห็นตะขาบ พอฉันเห็นตะขาบฉันก็ร้องให้คนช่วย ๔. ลำดับความคิด
 • เขียนวกวน ไม่เป็นไปตามลำดับ
 • ไม่มีการกล่าวนำเรื่อง
 • ไม่มีการปิดเรื่องหรือจบเรื่อง

๕. การเขียนสะกดคำ เขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
- เขียนตามคำพูด
- เขียนสะกดคำไม่ถูก
- ใช้วรรณยุกต์ผิด โดยเฉพาะคำอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป
- เขียนคำที่มีตัวควบกล้ำผิด ปัญหาดังกล่าวสมควรจะหาทางปรับปรุงและ แก้ไข เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์การนิเทศการสอนของผู้รายงานที่พยายามหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  พบว่าแบบฝึกหรือชุดฝึกทักษะมีความเหมาะสมที่จะใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นเป็นเฉพาะบางทักษะ ดังความเห็นของ ฉวีวรรณ พลสนะ(๒๕๑๓) ที่กล่าวว่า ชุดฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาทักษะมากโดยเฉพาะการฝึกหัดเขียนหรือทำกิจกรรมด้วยตนเอง รัชนี ศรีไพรวรรณ (๒๕๑๗) ก็กล่าวเสริมว่า ชุดฝึกช่วยเสริมทักษะทางภาษาไทยให้คงทน นอกจากนั้น ยุพา ยิ้มพงษ์ (๒๕๒๒) ยังกล่าวว่า ชุดฝึกช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการที่ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จมากขึ้น

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ผู้รายงานจึงมีความประสงค์ที่จะใช้ชุดฝึกที่ได้จาก การแก้ปัญหาในชั้นเรียนมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนอธิบายภาพ เล่าเรื่อง แสดงความนึกคิด โดยลำดับความคิดและเหตุการณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน บ้านสุเม่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่ผู้รายงานรับผิดชอบและประสบปัญหาอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการเขียนโดยใช้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น

แนวคิดทฤษฏี

1. เอกสารที่เกี่ยวกับการเขียน        
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบสร้างสรรค์    
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดฝึก       
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบสร้างสรรค์     

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

๓. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลังการใช้ชุดฝึกทักษะทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

สมมุติฐาน ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
๒. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ๑. ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ๒. กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุเม่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จำนวน ๒๗ คน

ตัวแปร

คำนิยามศัพท์ ๑. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสม ในการเขียน โดยใช้ความคิดและจินตนาการของตนตกแต่งเป็นเรื่องราวได้เนื้อหาสาระอย่างสมเหตุสมผล ๒. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อและกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ๒.๑ แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ แบบฝึก ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนจากง่ายไปหายากตามลำดับ แจกให้นักเรียนฝึกครั้งละ ๑ แบบฝึก

๒.๒ คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแผนการสอน

ที่ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการฝึกจำนวน ๒๐ แผนการสอนรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน

  แนวทางการใช้แบบฝึกหรือแผนการสอนที่ ๑ - ๒๐ ประกอบด้วย
    (๑) จุดมุ่งหมาย
    (๒) สื่อที่ใช้ในการฝึก
    (๓) กิจกรรมการฝึก
    (๔) การวัดและประเมินผล
    (๕) ข้อเสนอแนะ

๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย ดังนี้

  ๓.๑ คำสั่ง ให้เขียนบรรยายภาพที่กำหนดให้ ความยาวไม่น้อยกว่า 
   ๕ บรรทัด
  ๓.๒ ภาพที่กำหนดให้
  ๓.๓ ที่ว่างสำหรับนักเรียนเขียนบรรยายภาพ
  ๓.๔ เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนทำได้จากแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน และได้นำคะแนนที่นักเรียนทำได้มาคำนวณหาค่าทางสถิติ

๕. เกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง ข้อกำหนดที่ผู้รายงานใช้เป็นขอบเขตในการพิจารณาให้คะแนนในการเขียน ได้แก่
  ๕.๑ การตั้งชื่อเรื่อง (๓ คะแนน) พิจารณาดังนี้
    - ตั้งชื่อเรื่องกะทัดรัดเหมาะสมกับภาพ (๓ คะแนน)
    - ตั้งชื่อเรื่องยาวเหมาะสมกับภาพ (๒ คะแนน)
    - ตั้งชื่อเรื่องแต่ไม่เหมาะสมกับภาพ (๑ คะแนน)
    - ไม่ตั้งชื่อเรื่อง (๐ คะแนน)
  ๕.๒ การสื่อความหมาย (๖ คะแนน) พิจารณาดังนี้
    - นำสิ่งที่ปรากฏในภาพมาเขียนอธิบายได้เกิน ๕ อย่างขึ้นไป (๖ คะแนน)
    - เขียนได้ ๕ อย่าง (๕ คะแนน)
    - เขียนได้ ๔ อย่าง (๔ คะแนน)
    - เขียนได้ ๓ อย่าง (๓ คะแนน)
    - เขียนได้ ๒ อย่าง (๒ คะแนน)
    - เขียนได้ ๑ อย่าง (๑ คะแนน)
    - ไม่มีสิ่งที่ปรากฏในภาพ (๐ คะแนน)
  ๕.๓ การใช้ภาษา (๖ คะแนน) พิจารณาดังนี้
    - ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา (๖ คะแนน)
    - หากมีที่แก้ไข หักที่ละ ๑ คะแนน


  ๕.๔ การลำดับความคิด (๕ คะแนน) พิจารณาดังนี้
    - มีการกล่าวนำเรื่อง (๑ คะแนน)
    - เขียนเรื่องราวโดยลำดับเหตุการณ์เหมาะสม (๓ คะแนน)
 - มีการกล่าวสรุปเรื่องหรือจบเรื่องเหมาะสม (๑ คะแนน)

๖. เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับคุณประโยชน์ ความสำคัญ เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน ว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจต่อวิชาภาษาไทย ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อันเกิดจาการเรียนรู้และประสบการณ์โดยแสดงออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๑. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
    ๑) แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับให้นักเรียนใช้เป็นสื่อใน 

การฝึก จำนวน ๒๐ แบบฝึก

    ๒) คู่มือฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและจัดหาสื่อที่ใช้ในการฝึกแต่ละครั้ง

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อทดสอบหลังการฝึกแล้ว ผู้รายงานได้ทำการตรวจตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS FOR WINDOW ทำการวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
๑. ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๒. วิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที แบบ t – test dependent

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

๑. ผลจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทำให้ได้รูปแบบ โครงสร้าง และตัวชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์จำนวน ๒๐ แบบฝึก
๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สร้างขึ้น หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

๓. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับที่พอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. นักเรียนบางคนจะสนุกกับการเขียนมากและเขียนได้ดี ไม่ลอกเลียนแบบใคร มีความคิดสร้างสรรค์สูง ครูควรแนะนำให้นักเรียนเหล่านี้ ได้แสดงความสามารถของตน โดยการให้เขียนเรื่องราวไปลงตามวารสารต่าง ๆ หรือส่งเสริมให้ได้เข้าประกวดการเขียนตามวาระต่าง ๆเช่น วันสุนทรภู่ วันปีใหม่ จะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นประโยชน์และความสำคัญของการเขียน อีกทั้ง ยังเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ด้วย 
๒. สำหรับนักเรียนที่เขียนไม่คล่อง ครูต้องช่วยเหลือและเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
๓. ครูควรส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ  ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ หรือโอกาสพิเศษ เช่น อวยพรให้เพื่อน ให้ครูในวันปีใหม่ เขียนเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์พายุฝนดาวตก กีฬาที่ชอบ บันทึกประจำวัน ฯลฯ ก็จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนของตนเองต่อไปเรื่อย ๆ ในที่สุด เด็กจะเห็นว่า การเขียนไม่ใช่เรื่องยาก นักเรียนบางคนเมื่อครูให้เขียนเรื่องโดยมีภาพมาให้เขียนจะเขียนได้อย่างรวดเร็วและเขียนได้ดีอีกด้วย บางครั้งยังไม่ถึง ๕๐ นาทีเสร็จแล้ว นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแก่ผู้รายงานเป็นอันมาก

๔. ควรได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้การฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของวัยและระดับชั้น
๕. ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ควรได้มีการทดลองฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อฝึกทักษะในลักษณะต่าง ๆ เช่น เกม เพลง ชีวประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่น หรือเขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยเเพร่งานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย1

หมายเลขบันทึก: 51599, เขียน: 24 Sep 2006 @ 15:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูปาน
IP: xxx.25.126.13
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นบทที่ 1 ค่ะ