วันนี้ไปงานฌาปนกิจ(เผาศพ)ที่วัดโตนด(ตะโหนด) ได้ฟังพระเทศนาธรรมลืมชื่อท่านอาจารย์ที่เทศนา  ท่านมาจากวัดหัวเตย เขตอำเภอปากพะยูน ท่านเทศเรื่องประโยชน์ในการจัดงานศพผมจำรายละเอียดไม่ได้ แต่จับใจความได้ จึงเอามาเรียบเรียงใหม่ คงขาดๆเกินๆไม่ดีเท่าที่พระท่านเทศนาผมก็มีความสำนึกอยู่ว่า ผมได้ความรู้มาจากท่านจึงสามารถเรียบเรียงขึ้นได้

   ประเพณีจัดงานศพมีมาแต่โบราณ มาแต่บรรพบุรุษ เขามีเหตผลในการจัดงานศพ มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์อยู่สี่อย่างคือ "รวมญาติ"  "ประกาศความดี"  "สร้างบุญบารมี"  "ทำหน้าที่ของความเป็นคน" สี่อย่างนี้แหละเป็นสาระสำคัญของการจัดงานศพ

   ประการที่หนึ่ง  "รวมญาติ" ถ้าตายแล้วรีบเอาไปเผาหรือฝังเสียโดยเร็ว ก็ไม่ได้รวมญาติ เพราะไม่มีใครรู้ แม้ว่ารู้ก็มาไม่ทันเวลา การจัดงานศพต้องเตรียมการหลายอย่าง ระหว่างเตรียมการอยู่ ก็ส่งข่าวไปถึงญาติพี่น้อง มิตรสหาย บอกกำหนดการเริ่มงาน และวันฌาปนกิจ ว่าวันใดที่วัดใหน การรวมญาตินั้นจะได้วิสาสะ ไต่ถามทุกข์สุกดิบต่อกัน ได้คุ้นเคยกัน ที่ยังไม่รู้จัก จะได้รู้จักมักคุ้นกันต่อไป ได้แนะนำกัน ลูดใครหลานใคร จากฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ ได้ประโยชน์ทั้งผู้ไปร่วมงานและเจ้าภาพ เจ้าภาพได้คลายความทุกข์โศรกเศร้า ได้รับความอบอุ่น การรวมญาติ เป็นการแบ่งปันความสุขให้แก่เจ้าภาพ และแบ่งปันความทุกข์จากเจ้าภาพมาคนละเล็กๆน้อยๆ ทำให้เจ้าภาพมีความสุขขึ้น ผู้ไปร่วมงานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กันในเครือญาติ

    ประการที่สอง "ประกาศความดี" ประวัติผู้ตายเป็นอย่างไร สร้างคุณประโยชน์อะไรบ้าง เป็นลูกเต้าเหล่าใคร มีพี่น้องกี่คน ใครบ้าง มีลูกกี่คน ทำอาชีพอะไร มีคุณวุฒิอะไร มีคุณความดีอะไรบ้าง มีความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างไร โดยเฉพาะวันฌาปนกิจเป็นวันที่รวมญาติมากเป็นพิเศษ จึงมีการอ่านประวัติของผู้ตาย เพื่อประกาศความเป็นปึกแผ่น  ความมั่นคงของลูกหลานด้วย จึงเรียกว่าประกาศความดี

    ประการทีสาม "สร้างบุญบารมี" คือการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเป็นสะเบียงติดตัวไปในภพหน้า เป็นการเพิ่มบุญบารมีที่ทำมาก่อนแล้วของผู้ตาย ให้เพิ่มทวียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างบุญบารมีของลูกหลานเองด้วย เพราะการทำบุญย่อมได้บุญอยู่แล้ว ยิ่งได้อุทิศให้ผู้ตายหรือผู้อื่น ย่อมได้บุญอีกต่อหนึ่ง เป็นการสร้างบุญบารมีสองต่อ

   ประการที่สี่ "ทำหน้าที่ของความเป็นคน"   เพราะคนต้องมีความกตัญญูรู้คุณ ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณของตน  การจัดงานศพเป็นการให้เกียรติกับผู้ตาย  ความจริงการทำหน้าที่ของความเป็นคน ก็ต้องทำมาก่อนแล้ว เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แต้ถ้าไม่จัดงานศพ ก็ยังไม่ครบถ้วนของความเป็นคน เพราะคนเท่านั้นที่ทำหน้าที่นี้ได้ ลูกวัวลูกควายไม่สามารถทำได้ ไม่เคยมีลูกวัวตัวใหนคาบหญ้าไปให้แม่วัวหรือพ่อวัวกิน  ดดยเฉพาะลูกวัวหรือลูกสัตว์ทั่วไป เมื่อโตขึ้นก็ขาดความสำนึกรู้ว่าเป็นพ่อแม่ของมัน เพราะมันไม่ไช่คน คนเท่านั้น"ที่ทำหน้าที่ของความเป็นคน"ได้

   สรุปสาระสำคัญในประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานศพคือ

1 รวมญาติ  2ประกาศความดี  3สร้างบุญบารมี 4 ทำหน้าที่ของความเป็นคน   ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว