ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

ประเทศของเรา ทุกท่านคงทราบดีว่าเกิดอะไร มีทั้งด้านดี และด้านที่

ไม่ดีเกิดขึ้น แต่สิ่งที่จะกล่าวถึงนั้น คือ ภาพรวมของธุรกิจในประเทศจะ

เป็นเช่นไรต่อจากนี้ไป ในปีนี้หรือปีหน้าจะดีหรือไม่ ต้องมีปัจจัยอะไร

ที่ทำให้นักธุรกิจต้องรับทราบเรื่องใดบ้าง

     การที่นักธุรกิจจะบริหารให้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น สิ่งที่

ต้องศึกษาทั้งภาวะที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร แต่ที่เกิดขึ้น

และกระทบกับธุรกิจมากที่สุดคือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอก และสิ่งที่

เกิดขึ้นปัจจุบันคือเรื่องของการเมือง เพราะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโดยตรง การที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาลงทุน จะต้องมีการ

ประเมินสถานการ์ของประเทศว่าจเป็นเช่นไร ทิศทางตอนนี้เราไม่

สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรจากนี้ แต่สิ่งที่ทุกคนหวังไว้คือ

ความสงบสุขของประเทศ และการพัฒนาเพื่อที่จะไปในทางที่ดีต่อไป